Martin Kočiš: Básne z Nadiru

modus operandi

 

charakteristické znaky textového teritória (t_teritória) vieme vo väčšine prípadov u novopublikovaných textov s istotou identifikovať a bez problémov vypracujeme veľmi spoľahlivý identikit autora:

:

spôsob konštrukcie textu nás jednoznačne odkazuje na staršie teritória – premostenie je viditeľné: či už v spôsobe vyjadrovania / použitých jazykových prostriedkoch alebo v predostretých tematických okruhoch:

: .

toto konštatovanie samozrejme neplatí u textov pri ktorých sa autor rozhodol hrať s čitateľovou schopnosťou percepcie & dedukcie (mystifikovať / zavádzať / využívať mimikry / zneužívať odbornú terminológiu) resp. pokiaľ ide o debutové / panenské textové teritória tzv. textus virgo intacta (tvi):

: :

okrem spomenutých styčných bodov odkazujúcich k už vytvorenému by mal byť v tomto textovom priestore aspoň imanentne prítomný aj náznak prísľubu / fetus textus perspectivus (ftp) – t.j. perspektívny textový zárodok: bez neho je životaschopnosť textu minimálna:

: : .

perspektíva ďalšej produktívnej manipulácie s daným textom resp. s textami príchodivšími v dohľadnej dobe v danej línii je podmienená lokalizáciou fenoménu ftp v danom t_teritóriu:

: : :

snaha o razantný & dynamický posun je silným determinantom ďalšej tvorby a to nielen u debutujúcich autorov: za intenzívnym úsilím však striehne pasca labyrintálnosti: text sa môže intenzívnym tlakom autora & jeho premotivovanosťou dostať do slepého ramena labyrintu – vysoká rýchlosť minimalizuje reakčnú schopnosť textu pohybovať sa správnym smerom – vycúvať je prakticky nemožné – prichádzajúci text zotrvačnosťou vtláča svoju počiatočnú časť do uzavretého slepého ramena labyrintu – priestor ramena sa kompletne vyplní naakumulovaným textom – ten sa stáva absolútne nepoužiteľným: pokiaľ sa stihne včasne aktivovať obranný mechanizmus labyrint uzavrie slepé rameno špeciálnou význam tesniacou klapkou – tá odkloní text do priepustných častí labyrintu kde má šancu legitimizovať svoju existenciu – nefunkčný text časom labyrint vstrebe a klapka sa znovu otvorí: v prípade oneskorenej obrannej reakcie je text vháňaný do ramena dovtedy kým nedôjde k roztrhnutiu jeho stien – dopad na okolité prostredie je porovnateľný s prasknutím apendixu:

: : : .

predošlému javu je možné sa vyhnúť: stačí snahu o ostentatívny posun hodiť za hlavu a vysrať sa na systematickú obhajobu autorskej pozície: intuitívne odovzdanie sa prúdu textového toku zabezpečí svojou kinetickou energiou práve také umiestnenie autorských textov aké im prirodzene prislúcha

(vzor rituálneho značenia t_šamana)

 

 

 

 

horor vacui

 

toto je priestor v rámci ktorého sa budeme celú dobu pohybovať:

na tomto mieste začína:

 


 

 

 

 

 


 

: tu je jeho hranica

 

 

 

je možné ho považovať za pomerne priestranný – voľnosť pohybu je zaručená – vyznačuje sa vysokou svetelnosťou čo však nerobí veci jednoznačne viditeľnými – práve naopak: beloba prázdnoty silno atakuje zrakové orgány a len málokedy umožní dokonalé zaostrenie a následný presný odhad vzdialenosti: prirodzene – prítomnosť strachu je neodškriepiteľná – jej miera býva priamo úmerná vyspelosti fantázie jedinca pohybujúceho sa v tomto ohraničenom teritóriu: u najvyššie rozvinutých imaginatívností je strach veľmi intenzívny: to umožní jedincovi aspoň akú takú vnútornú predprípravu na udalosti & stretnutia ku ktorým s určitosťou dôjde

 

vyššie spomenutý priestor potenciálneho pobytu subjektu (ppps) však existuje aj v nesledujúcej antagonistickej inverznej forme:

svetelnosť priestoru je nulová – pohyb čisto intuitívny: antagonizmus sa dotýka emocionálnej aj hodnotovej sféry – dogma biela = dobro čierna = zlo neplatí – no bipolarita funguje: v skutočnosti ide o dva varianty prázdna odlišujúce sa formou prítomného strachu: v prvom variante je dominantný strach z vnútornej prázdnoty – v druhom strach z prázdna okolo: tieto dva primárne varianty ppps by u zdravého tuctového jedinca nemali existovať oddelene v čistej forme: kombináciou oboch typov vzniká v populácii najčastejšie sa vyskytujúci sekundárny typ ppps – tzv. šedá zóna:

šedá zóna v sebe spája charakteristiky oboch bazálnych typov ppps: ich extrémne hodnoty sa vzájomným prekrývaním & kombinovaním zmierňujú: proces vzniku šedej zóny je nasledovný:

táto základná schéma ilustruje ideálny stav prekrytia oboch foriem prítomného strachu ktoré je absolútne: pre jedincov disponujúcich touto čistou sekundárnou formou ppps je charakteristická osobnostná stabilita a vyrovnanosť: ide predovšetkým o silno duchovne orientované  osoby: napriek všetkým superlatívom má táto vyvážená forma jeden podstatný nedostatok – vývinovú stagnáciu so sklonom k prehnanej bigotnosti: absentuje u nej schopnosť akéhokoľvek progresu nakoľko u tohto typu ppps nie sú prítomné žiadne potenciálne explozívne emočné náboje resp. výkyvy schopné vodorovnú hladinu vyrovnanosti / rutiny & všednosti čo i len mikroskopicky rozkmitať do slabulinkého chvenia – hovoríme o syndróme ovce

 

v praxi sa ale dve primárne verzie ppps poväčšine neprekrývajú dokonale ale len v určitých častiach a v týchto miestach dávajú vzniknúť spomenutému sivému sekundárnemu priestoru :

typ ppps vyskytujúci sa v populácii je teda takmer výlučne(1) trojfarebný – centrálna časť je vždy sivou zónou: strach je kombináciou týchto troch zložiek pričom ich vzájomný pomer určuje subjektívnu štruktúru strachu jedinca (sšsj): jej presné vyčíslenie je zložitým procesom pozostávajúcim zo série vyšetrení a testov opakujúcich sa každoročne počas celej dĺžky života – hodnoty pomerov sú nestále a medziročne neexistujú u jedného subjektu s pravidelným prístupom k realite dva totožné údaje – strach je teda permanentne mutujúci stav vedomia výrazne ovplyvňujúci správanie jedinca: všetky pokusy o jeho odstránenie skončili do dnešného dňa smrťou: jedine niekoľko svetoznámych filmových akčných hrdinov tvrdí že zákrok bol úspešný: v týchto prípadoch sa však predpokladá okamžitá aktivácia doposiaľ nezdokumentovaných patogénnych procesov: tie môžu mať za následok prudkú mutáciu existenčnej formy jedinca vedúcu až ku klasickej antickej apoteóze

 

 


(1) separovaná existencia dvoch primárnych typov ppps nie je nemožná: ide však o hraničné prípady osobnostných výkyvov – pri ich definícii sa používajú kategórie ako napr. deviácia / / dekadencia či genialita


 

 

 

inzercia

(expanzívna forma)

 

ponúkame na predaj rodinný dom v blízkosti centra mesta:

 

jasle / materská základná & stredná / knižnica / úrady & obchodné centrá v hojnom počte – všetko v okruhu 500 m – občianska vybavenosť maximálna – aj napriek tomu sa tak strašne nechcelo – milión výhovoriek a kartografia asfaltových prasklín naspamäť – vyhýbať sa hraniciam (nestúpať lebo sa ti stane atď.) je norma – pokiaľ sa už v úvode do priemernosti preukážu evidentné odchýlky od štandardu je potrebné čo najskôr ich eliminovať – treba včas vysvetliť význam pojmu dedičské konanie – bude zabezpečená aspoň minimálna miera manipulovateľnosti

 

nehnuteľnosť postavená z tehlovo-kvádrovej konštrukcie v roku 1955 pozostáva na prízemí z 2 veľkých obývacích izieb / kuchyne s jedálenským kútom / kúpeľne s toaletou a chodby:

 

ak fabula každodennosti aspoň náznakovo kopíruje očakávania je možné dennodenné utrpenie považovať za relatívne znesiteľné – k zvýšeniu znesiteľnosti môže prispieť predplatenie periodickej tlače aj intenzívna ritualizácia každodenných maličkostí a jej následne systematické narúšanie

 

na 1. NP je jedna izba, podkrovie s možnosťou dobudovania ďalšej izby – prípadne kúpeľne:

 

optimálny počet pohyblivých kamier v systéme je osem kusov: takéto množstvo zabezpečí nepretržitý monitoring celého pozemku počas celých 24 hodín nakoľko kamery disponujú aj funkciou nočného videnia / na ochranu dát z osobných počítačov je vhodné používať vysokokapacitné pevné disky slúžiace na zálohovanie údajov v kombinácii s mnohostupňovou softvérovou ochranou / komunikačné kanály môžeme zabezpečiť proti odpočúvaniu napr. použitím výkonnej širokopásmovej 30 W rušičky signálu s regulovateľným výkonom vhodnej na nonstop prevádzku (cena 999,80 € s DPH) / na škodu nie je ani zavedenie elektrického prúdu do oplotenia pozemku – postačuje nastavenie na nočný režim: najvhodnejšie je ak kontrolu nad bezpečnostnou politikou obydlia zabezpečuje jedna osoba – najlepšie mužského pohlavia

 

okná sú plastové aj pôvodné drevené – podlahy plávajúce + drevené parkety – pôvodné rozvody – strecha eternitová:

 

často je skloňované zachovanie pôvodného charakteru: progresívne zmýšľajúci jedinci ale charakter prispôsobujú – miera ohybu je nepriamo úmerná hlučnosti svedomia – naliehanie ambícií pandemické (počet nezasiahnutých oblastí s ohľadom na agresívnu povahu šírenia veľmi nízky – pokrytie takmer stopercentné) – výmena elektroinštalácie + inteligentné intuitívne elektrospotrebiče zabezpečia ideálnu spotrebu elektrickej energie – za usporené peniaze je potom možné zriadenie napr. domácej elektrickej sauny: v prípade že niektorý z obyvateľov domácnosti je psychotický cholerik so sklonmi k agresivite & alkoholizmu sa spotreba energie v dôsledku nedefinovateľných únikov môže zvýšiť aj o 40 % oproti bežnému štandardu

 

kúrenie zabezpečuje plynový kotol – podpivničená je asi 1/3 domu – k nehnuteľnosti prislúcha garáž + hospodárska budova:

 

s ohľadom na súčasnú globálnu geopolitickú situáciu je rozhodnutie vybudovať na pozemku priestory rezistentné voči rádioaktivite považované za najpraktickejšiu a najefektívnejšiu formu investície do budúcnosti: vďaka moderným technologickým postupom sú materiály použité na stavbu protiatómového krytu schopné dlhodobo odolávať priamemu pôsobeniu radiácie / tlakovým vlnám / tepelnému aj ionizujúcemu žiareniu: netreba zabúdať ani na kvalitný ventilačný & filtračný systém schopný recyklovať všetky produkty látkovej premeny obyvateľov krytu: náklady na vybavenie krytu potravinami / tekutinami & úžitkovou vodou na obdobie piatich rokov pre štvorčlennú rodinu sa pohybujú v intervale 45 – 50 tis. €

 

celková výmera pozemku je 562 m2:

 

ak zosnulého môžeme bez akýchkoľvek pochybností označiť za tzv. dobrého človeka jeho spopolnené telesné pozostatky efektívne využijeme ako prírodné hnojivo vo svojej biozáhradke resp. ako výživový doplnok stravy pre zvieratá v domácom chove: v prípade že v charakterovom portfóliu nebožtíka výrazne prevažovali negatívne vlastnosti & rysy sú zostatky v koncentrovanom stave využiteľné na sterilizáciu / dezinfekciu / dezinsekciu & deratizáciu v interiéri aj exteriéri: ak je sila koncentrátu tak intenzívna že už samotná manipulácia s ním je zdraviu nebezpečná koncentrát riedime vodou – pomer je závislý od množstva zla prítomného v popole

 

orientovaný je na SV – JZ:

 

poloha pozemku / zemský magnetizmus / zloženie pôdy & podložia / prítomnosť inžinierskych sietí a charakter terénu určujú predispozície nehnuteľnosti ako takej: kvantifikáciou spomenutých ukazovateľov vieme dedukovať pravdepodobné varianty príbehového smerovania osudov jej obyvateľov: počet detí (ich budúce záujmy – talent / zručnosti a orientáciu) / genézu manželského spolunažívania (počet mimomanželských partnerov / pohlavné choroby / celkový počet rokov manželstva) / pracovné úspechy a pády (obdobie nezamestnanosti / pôsobenie v slobodnom povolaní) / individuálny umelecký vývin (produktivitu resp. moment vyhasnutia) – cena kurzu feng šuej pre interiérových dizajnérov je 135 € vrátene dph

 

dohoda možná:

 

viem o tebe všetko: aké obavy & strachy ťa sužujú / čoho by si sa nikdy nechcel dožiť (napr. aj to že predsavzatie o nezasahovaní do rozhodnutí & názorov svojich potomkov si dávno zavrhol) / koľko komu dlžíš a prečo / čo máš naozaj rád a čo je len zištne predstierané nadšenie: keďže obozretnosť pri obstarávaní potravy prestala byť nevyhnutnosťou / množstvo stôp & indícií je nepreberné: stačí si vybrať ľubovoľný smer a percepčné mechanizmy nastaviť max. na 50 %: text sa objaví do niekoľkých sekúnd a začne svojvoľne hovoriť (tliachať / reptať / vrieskať / zajakávať sa / šepkať / koktať / výskať / vrčať / nadávať & recitovať): zdanlivo nezmyselné obsahy nezavrhujeme – naopak – starostlivo uschovávame na horšie časy – poprípade darujeme

 

 

 

 

nehmotná núdza

 

nehmotná núdza je stav keď duševný príjem členov domácnosti nedosahuje sumu duševného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prostredníctvom svojich mentálnych schopností a kapacít zabezpečiť dostatočný duševný prijem alebo tento prijem zvýšiť: takýto jedinci v prevažnej miere absolvujú svoj život v permanentnej orientácii na hmotu (s výnimkou občasného výskytu mimoriadneho talentu prevažne v oblasti športu resp. insitného výtvarného umenia) a do značnej miery toto zameranie prenášajú aj na nasledujúce generácie pričom medzi nimi dochádza k pomalému – no nezvratnému procesu vzájomného zneviditeľňovania sa: v jeho dôsledku vznikajú rozsiahle devastačné poškodenia elementárnych emocionálnych štruktúr v rámci rodinných vzťahov: v extrémnych prípadoch môže dôjsť k situácii keď sa jedinci trvalo obývajúci spoločnú domácnosť stanú natoľko priehľadnými že napriek paralelnému pobytu v spoločných bytových priestoroch sa nevidia aj niekoľko dni – pričom interval sa môže pokojne predlžovať až na roky – z takýchto domácnosti sa stanú tzv. domácnosti duchov čo je práve z dôvodu deficitu duševného kapitálu paradox tohto procesu: v tomto type domácností žije nezriedka súbežne svoje životy aj 10 jedincov: každý má ale pocit že priestor obýva sám: tento jav považujú jeho prívrženci za dokonalé riešenie bytovej otázky: z početných štúdií a výskumov sa ako najefektívnejšie riešenie problematiky odstraňovania nehmotnej núdze z populácie javí zavedenie základného príjmu pre každého občana – jeho výška by mohla v zmysle silnej prosociálnej tradície vychádzať z nasledovného jednoduchého vzorca: celkový počet zamestnaných osôb vydelený základným platom ministra práce sociálnych vecí a rodiny